Privacy policy

Bij AMVEST respecteren wij uw privacy. In deze verklaring beschrijven wij hoe AMVEST omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, zakenpartners en andere derden. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Contactgegevens AMVEST: Zeeburgerkade 1184, 1019VK Amsterdam,tel: 020-4301212, e-mail: info@amvest.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. AMVEST verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat-type
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerlijke staat
 • Huwelijksgoederenrecht
 • Legitimatie (naam en nummer)
 • Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze of een andere website aan te maken, per mail, per app of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AMVEST verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Kredietwaardigheidscheck
 • Integriteitscheck
 • Inkomensgegevens
 • Werkgeversverklaring

Voor bepaalde transacties laten we de kredietwaardigheiden/of integriteit van onze klanten, leveranciers en zakenpartners toetsen. Dit doen wij door persoonsgegevens (waaronder adresgegevens) te verstrekken aan eenbureau, dat deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Doelen en grondslagen

AMVEST verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van een nieuwsbrief en andere publicaties aan u.
 • U te kunnen bellen of e-mailen of bericht te sturen of informatie te verstrekken op een website.
 • U te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten.
 • Het aanbieden van producten en/of diensten en/of informatie over producten     en/of diensten.
 • Het beoordelen en accepteren van u als een klant, leverancier, zakenpartner of     andere derde voor het aangaan van een relatie met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met een leverancier, zakenpartner     of andere derde in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De ontwikkeling, controle en verbetering van onze producten en diensten.
 • Voor (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij gegevens worden geanonimiseerd c.q. niet meer zijn te herleiden tot een identificeerbare natuurlijke persoon.
 • Het uitvoeren van bedrijfsprocessen, (intern) management en (management)rapportages.
 • Om veiligheid, beveiliging, gezondheid en/of integriteit te bevorderen.
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website eventueel te verbeteren en/of het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw     voorkeuren.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Belastingwetgeving, zoals bepaalde bewaartermijnen.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoons gegevens zoals hierboven genoemd zijn, afhankelijk van het geval, (i) het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met u, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van AMVESTof onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming.

Bewaartermijnen

AMVEST bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of om de gerechtvaardigde belangen van AMVEST te behartigen, zoals de naleving van wettelijke bewaartermijnen. Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraagvan u te beantwoorden, zullen wij die gegevens bewaren gedurende een redelijke periode, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Delen van persoonsgegevens met derden

AMVEST deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden.Dit kan bijvoorbeeld gaan om ICT-dienstverleners, accountants, makelaars, hypotheekbemiddelaars, adviseurs, het SWK, notarissen, leveranciers, (onder)aannemers en zakenpartners, zoals een vennootschap waarin AMVEST deelneemt. Met derden die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst of maken wij afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AMVEST blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt AMVEST uw persoonsgegevens aan derden die eveneens verwerkingsverantwoordelijke zijn en als zodanig zelf gehouden zijn wettelijke verplichtingen in verband met privacy na te leven. In dergelijke gevallen kan AMVEST een geheimhoudingsovereenkomst sluiten met die partijen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 Verwerking binnen de EER

In principe vinden alle verwerkingen en het opslaan van uw persoonsgegevens plaats binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer wij een derde inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, geldt als uitgangspunt dat ook de derde uw gegevens alleen verwerkt en opslaat binnen deEER. Mocht er in een uitzonderingsgeval wel verwerking en opslag buiten de EER plaatsvinden, dan dragen wij er zorg voor dat uw persoonsgegevens op dezelfde wijze worden beschermd als wanneer uw gegevens in de EER zouden zijn gebleven.

Cookies en vergelijkbare technieken

AMVEST gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt met behulp van uw browserinstellingen aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies worden geplaatst. Houd er wel rekening mee dat de website dan niet optimaal meer werkt.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven, zoalsHubSpot en Facebook. Voor meer informatie verwijzen wij de privacy policy van HubSpot en Facebook zelf.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken deze te corrigeren of te verzoeken deze te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AMVEST en heeft u het recht op overdracht van uw gegevens. Dat laatste betekent dat u bijons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben ineen computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amvest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn (en) is niet mogelijk als de persoonsgegevens conform wettelijke bewaartermijnen behouden moeten blijven.

Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de compliance officer van AMVEST. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, deAutoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

AMVEST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via info@amvest.nl.